Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn.

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid, of had kunnen leiden, tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken. Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Reikniveau iedere 4 maand geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2018

De resultaten: In 2018 zijn 33 meldingen gedaan. 

De meeste meldingen hebben betrekking op fysieke en verbale agressie (23x) vanuit de cliënten.

Bij Reik is het aantal meldingen fors gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij het formulier van de MIC ook nog vragen zitten over de medewerkersbeleving en daarop acties uitgezet worden. Het lijkt er op dat daarom  minder gebruik wordt gemaakt van het MIM-formulier. Om deze dubbele registratie te laten stoppen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de beide soorten meldingen (MIM en MIC) samen te voegen in 1 formulier. Hiermee hopen we het gebruikersgemak van de medewerkers en meldingsbereidheid te vergroten.